Yukitsuna Takekoshi

Associate

9F Uchisaiwaicho-Tokyu Building,
1-3-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0011, Japan